Видение за капеланство в България

„Възлагай делата си на Господа,и ще утвърдят твоите намерения” (Притчи 16:3)

С Божия помощ и водителство през следващите 5-10 години бихме искали да видим:

√ Стабилни и зрели,христоподобни лидери във всички области на военното служение в България.
√ Активни групи за изучаване на Библията,които се събират редовно и са посветени на стратегията за благовестие и изграждане на Христови ученици.
√ Най-малко още двама щатни служители,десет сътрудници и много повече доброволци.
√ Установена традиция на посещения от страна на американски курсанти и военнослужещи през лятото и тяхното участие в националната лятна конференция на българското служение с военни.
√ Мисионери,които да бъдат изпращани от българското служение за изпълнение на Великото поръчение в съседните балкански страни.