Архив за етитет: Капеланство

Masters of Chaplaincy in Bulgaria Approved

After a thorough examination and countless hours of hard work toward its finalization, the Bulgarian Masters’ Program in Chaplaincy Ministry was finally approved by the educational board of the Bulgarian Evangelical Theological Institute. The program currently has 20+ students who are approaching the final year of their studies with expected graduation in the spring of 2012. We have been heavily involved in the preparation and teaching of the program and will be lead instructors in the psychology and counseling module this fall.

History of Events
05/12 Anticipated Date for Graduation of the First Cohort of Master’s Program of Chaplaincy Ministry in Bulgaria

2011
11/11 – Master’s of Chaplaincy Ministry Program Module 3: Counceling Completed
07/11 – Master’s of Chaplaincy Ministry Program Module 2: Theology Completed
03/11 – Master’s of Chaplaincy Ministry Program approved by the Educational Committee of the Bulgarian Evangelical Theological Institute
01/11 – Master’s of Chaplaincy Ministry Program Continues

2010
10/10 – Master’s of Chaplaincy Ministry Program Module 1: Chaplaincy Completed
09/10 Master’s of Chaplaincy Ministry Program begins in Sofia, Bulgaria
06/10 Chaplaincy Conference and Master’s of Chaplaincy for Bulgaria
01/10 Proposal masters program finalized and submitted for approval to the Educational Committee of the Bulgarian Evangelical Theological Institute

2009
10/09 Bulgarian Chaplaincy Association holds an introductory chaplaincy course in Yambol, Bulgaria

2008
12/08 Family Seminar for Military Men and Women held in Yambol
11/08 Bulgarian Chaplaincy Association Annual Meeting
09/08 – Bulgarian Chaplaincy Associations noted in Church of God publications
06/08 – The Case of a NATO Chaplaincy Model within the Bulgarian Army released
06/08 – Celebrating 10 Years of Military Ministry in Bulgaria

2007
10/07 – Bulgarian Chaplaincy Associations Recognized by U.S. Department of State
07/07 – National Chaplaincy Conference in Yambol, Bulgaria
03/07 – Bulgarian Chaplaincy Association was officially registered
02/07 – Bulgarian Chaplaincy Association gains legal status
01/07 – Bulgarian Chaplaincy Assassination noted by international religious freedom watch dog Forum 18

2006
12/06 – Registration Rejected Bulgarian Chaplaincy Association by Bulgarian court
11/06 – A master program in chaplaincy ministry has been proposed for the Bulgarian Evangelical Theological Institute in Sofia
10/06 – Bulgarian Chaplaincy Association Founder’s Meeting in Sofia, Bulgaria
10/06 – A contextualized course for chaplaincy ministry is offered at the Bulgarian Evangelical Theological Institute in Sofia
08/06 – Bulgarian Chaplaincy Association’s Resolution No. 1 sets course toward chaplaincy in churches, education and government institutions
07/06 – National Chaplaincy Meeting in Yambol, Bulgaria
06/06 – Meeting with NATO Chaplains
05/06 – Cup & Cross Ministries submitted a research paper to NATO’s Manfred Wörner Foundation dealing with the case of underground chaplaincy within the Bulgarian Armed Forces
03/06 – A contextualized course for chaplaincy ministry was offered in Veliko Turnovo
02/06 – www.kapelanstvo.com was released to serve as the official website of the chaplaincy movement in Bulgaria

2005
10/05 – A national training seminar held in Veliko Turnovo
10/05 – The Bulgarian Chaplaincy Association was presented before the Bulgarian Evangelical Alliance
09/05 – Regional meeting in Nova Zagora which addressed the current issues
08/05 – A regional chaplaincy meeting in Sliven
07/05 – Publication of camouflage New Testaments and Bibles, some of which we distributed to Bulgarian army personal including the divisions currently serving in Iraq

Chaplaincy in Bulgaria

Masters of Chaplaincy Continues in Bulgaria

The Masters Program in Chaplaincy Ministry is continuing at the Bulgarian Evangelical Theological Institute under the patronage of the Bulgarian Chaplaincy Association. It purposes to prepare chaplains in all professional areas as military, prisons, hospitals, and so forth. as it draws theological students with baccalaureate and masters degrees in their respective fields.

After successfully finishing the first module in chaplaincy in September, the students are now engaged with the second module of theological studies. All courses are taught by graduate professors from Bulgaria and the United States, at the Institute’s extension in the town of Yambol, where Cup & Cross Ministries’ headquarters are also located.
The current theological module includes the following courses:

1. Introduction to the Old Testament
2. Introduction to the New Testament
3. Church History
4. Systematic Theology
5. Religious Pluralism
6. Cults and Religions
7. Homiletic
8. Hermeneutics

Актуализация на информацията за Капеланство в БЪЛГАРИЯ

Христо П. Беров

За източниците на правната уредба на религията във Въоръжените сили на република България 1995-2010

Правната уредба на религията и религиозните общности на всяка държава се състои от множество и разнообразни разпоредби от различни правни отрасли, защото вярата, като същност на земния живот на вярващия и като част от общественото битие засяга множество, дори по-точно, всички социални сфери. Военнослужещите, като всички хора и като всички правни субекти, имат същата, за да не кажем по-голяма, необходимост да търсят отговори на въпроси относно вярата в Бога. Доколко на тази професионална общност е предоставена възможността да задоволява вероизповедните си потребности е въпрос, който е по самата си същност комплексен. От една страна, поради самото съдържание на професионалните задължения на военнослужещия, а от друга поради историческо-социологическите фактори белязали нашето съвремие в България. На пръв поглед изглежда, че съвременният български законодател обръща внимание върху наличността на религиозност у военнослужещите – факт, който преди около две десетилетия едва ли би бил мислим. Друг въпрос е, доколко тези законодателни решения са приемливи за вярващите военнослужещи, най-вече от гледна точка на съобразност с конституционни и международни правни норми.

Старият Закон за отбраната и въоръжените сили на република България (=ЗОВСРБ), който беше обнародван в ДВ. бр. 112 от 27 Декември 1995 г., влезе в сила от 28.02.1996 г. и беше отменен с разпоредбата на § 2, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби (=ПЗР) на новия ЗОВСРБ, който е в сила от 12.05.2009 г., съдържаше следните нормативни текстове, имащи пряко отношение към религията и религиозните общности:

Чл. 195, ал. 5 Военнослужещите не могат да бъдат задължавани във връзка със заемането или изпълнението на службата да декларират политическите си, религиозни или идеологически убеждения.

Чл. 196, ал. 1 Военнослужещите могат да изповядват религиозни убеждения и да извършват религиозни обреди извън районите на военните поделения и обекти.

ал. 2 Военнослужещите не могат да отказват изпълнението на служебните си задължения по религиозни мотиви или да извършват религиозна или атеистична пропаганда, когато изпълняват задължения по служба.

ал. 3 Не се допуска създаването на религиозни обединения във военните поделения и обекти.

В новия ЗОВСРБ, обнародван в ДВ. бр. 35 от 12 Май 2009г., в сила от 12.05.2009 г. и последно изменен с ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010 г. се намират няколко разпоредби отнасящи се директно до вероизповедната тематика, свързана с живота на военнослужещите:

Чл. 179, ал. 4 Командирите и началниците са длъжни да зачитат правата, да пазят честта и достойнството на подчинените си, да се грижат за тях и да изискват от тях добросъвестно, точно и в срок да изпълняват задълженията си.

Чл. 182, ал. 3 (Доп. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Военнослужещите не могат да участват в събрания, митинги и манифестации на политически партии, движения или коалиции с политически цели, когато носят военна униформа.

ал. 4 Военнослужещите не могат да бъдат задължавани да декларират своите политически, религиозни или идеологически убеждения във връзка със заемането или изпълнението на службата.

Чл. 183. ал. 1 (Доп. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Военнослужещите не могат да отказват изпълнение на служебните си задължения по религиозни, атеистични, политически и идеологически мотиви или да извършват религиозна или атеистична пропаганда, когато изпълняват задължения по служба.

2 (Доп. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Не се допуска създаване на религиозни, атеистични, политически и идеологически общности във военните формирования и обекти.

В заключение би могло да се обобщи, че разпоредбите от новия ЗОВСРБ, които се отнасят до религиозната тематика са в немалка част реципирани от стария. Основната принципна разлика сред новите постановки представлява отпадането на регламента чл. 196, ал. 1 от стария ЗОВСРБ, именно, че военнослужещите могат да изповядват религиозни убеждения и да извършват религиозни обреди извън районите на военните поделения и обекти. У адресатите на правната норма се изгражда впечатлението, че акцентът е поставен върху недопускането на създаване на религиозни, атеистични и др. общности във военните поделения. Всъщност това правно положение фигурира и в старата уредба по ЗОВСРБ от 1995 г. и не е ново. Като окончателен извод би могло да се заключи, че при настоящата уредба по ЗОВСРБ религията de iure може да намери място единствено в рамките на т.нар. forum internum на вярващите – именно на ниво индивидуален мисловен процес. Това е мястото, в което държавният законодател de facto няма никаква възможност да регламентира каквото и да било. В цитираната по-горе правна рамка – да се говори за душеобгрижваща функция или някаква социална роля или функция на представители на религиозните общности би могло да граничи с противоправна дейност на последните. При тези обстоятелства изповядването на вярата не може да функционира в рамките на Българската армия по начин, по който е функционирала в годините преди и по време на Втората световна война.

Екскурс: Един от законодателните парадокси, които обаче остават на преден план именно във връзка със ЗОВСРБ е въпросът за националната сигурност. Националната сигурност е феномен, който има прекалено широки дефиниционни граници за юриспруденцията в България. Нейното тълкуване е проблематично. Международните разпоредби, отнасящи се до защита на правото на вероизповедание (в т.ч. МПГПП и ЕКЗПЧОС) не употребяват термина национална сигурност, а говорят за обществена сигурност, което понятие се корени в различен темпорален контекст от този на националната сигурност. Обществената сигурност е идея, произхождаща от Европейския хуманизъм и Просвещение, докато националната сигурност, която законодателят в България ползва е до голяма степен остатъчен продукт от правно-исторически доктрини, възникнали преди двете Световни войни от началото и средата на миналото столетие.

Понятието национална сигурност често е предмет на популистки влияния от политически лобита, които спекулират с интерпретацията и. Конкретният парадокс, отнасящ се до вероизповедната тематика и засягащ военнослужещите е един затворен кръг, включващ три разпоредби – чл. 4, ал. 1 от ЗВСОРБ, както и две конституционни норми: чл. 37, ал. 2 и чл. 57, ал. 3. Първото предписание определя, че отбраната на РБ е част от националната сигурност, която се определя от националните интереси. В същото време чл 37, ал. 2 от Конституцията предписва, че свободата на вероизповеданието не може да бъде насочена срещу националната сигурност. Но конституционната норма на чл. 57, ал. 3 е категорична, че дори в условията на военно или извънредно положение свободата на вероизповедание по чл. 37 не следва да се ограничава със закон.

Внимателният прочит на трите текста ясно показва, че националната сигурност, от една страна като част от отбраната на страната, от друга страна като гранична област за свободата на вероизповеданието, не може да залегне като правно основание за законодателно ограничение на религиозната свобода по чл. 37 от Конституцията в условия на война или др. извънредно положение. В тази връзка би могло да се тълкува, че в мирно време националната сигурност би имала по-голяма значимост от свободата на вероизповедание, отколкото при положение на война, което разбира се е повече от парадоксално, още повече когато се отнася до религиозната практика на военнослужещите.

–––––––
Повече текстове от ЗОВСРБ, които имат косвена връзка с религията могат да се сравнят в: Хр. Беров (съст.), Държава и вероизповедания – нормативна уредба на религията и религиозните общности в България, Сиела 2009, с. 180-182.

Лекция на тема: „Военно капеланство в САЩ”

По покана на Обединен богословски факултет към ВЕБИ, Военно служение в България и със съдействието на Българска капеланска асоциация, капелан (полк. о.з.) Рич Янг ще изнесе лекция на 31 май 2010 от 18ч. в сградата на Първа евангелска съборна църква в София (ул. Солунска 49, тел: 980-56-85)

Темата на лекцията е „Военно капеланство в САЩ”

Капелан Янг постъпва във Военноморските сили на САЩ след като завършва гимназия и става християнин докато служи в Япония. Уволнява се през 1974г., след което завършва колеж и семинария и през 1981г. постъпва отново в Американската армия вече като военен свещеник. Служил е в Тексас, Канзас и Ню Джързи, както и в операциите Пустинен щит и Пустинна буря в Ирак през 1990-91г. Посещението му в България е във връзка с началото на магистърска програма по капеланство към ОБФ-ВЕБИ.

Bulgarian Chaplaincy in Church of God Publications

Cup & Cross Ministries news bulletin was recently published in two strategic publications of the Church of God namely:

The weekly bulletin of the Church of God World Missions: http://www.cogwm.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1945&Itemid=60

and the Church of God Chaplaincy Commission’s Weekly Update:
http://www.cogchaplains.com/ministry/?p=140 as follows:

“One of our chaplaincy organizations, the Cup and Cross Ministries, has worked toward the establishment of the Bulgarian Chaplaincy Association for many years. After five years of training, strategic professional placement and providing ministry in all areas of chaplaincy, we began the process of registration with the Bulgarian government. It was only after resorting to International Human Rights and Religious Freedom organizations that on February 23, 2007, the Bulgarian Chaplaincy Association received registration by the Sofia Municipality Court to become the first legal chaplaincy organization in Bulgaria officially recognized by the Bulgarian government.”

Say Ye to the Righteous is a mesage preached at the 12th Annual Mission Conference in Pahokee, Florida

transcripted via: http://cupandcross.com/index.php/say-ye-to-the-righteous/

and broadcasted on: http://www.cogwm.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1945&Itemid=60